2012. március 29., csütörtök

Húsvétra: Meddig terjed a halál hatalma?


A napokban megütötte fülemet egy ige a Szentírásból, elgondolkodtam rajta, és úgy gondolom nagy igazságot értettem meg. Isten csodálatos, és csodálatos dolgokat mond a Biblián keresztül nekünk, ezért legyen áldott az Ő neve. 


Íme az ige:
"Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai."      Jelenések könyve 1,17-18


A feltámadott és megdicsőült Jézus Krisztus szavai ezek Jánoshoz, az ő tanítványához, amikor megjelenik neki a Patmosz szigetén. Mivel közeledik húsvét ünnepe, amely a legnagyobb keresztény ünnep, (nem a karácsony, ahogyan azt sokan hiszik), írnom kell a halálról, mert Isten noszogatását érzem, hiszen a húsvét ünnepe az élet győzelméről szól, AZ ÉLET pedig Jézus Krisztus, aki győzelmet aratott az ember gonosz ellensége fölött: a halál fölött.

Most tehát arról a gonosz személyről fogok írni, aki az ember legnagyobb ellensége a Sátán után. Ugyanis az ördögnek hatalma van a halál fölött, ezért hatalmasabb nála. Szeretném elmondani, mit értettem meg a halállal kapcsolatban az igéből, mekkora is a halál hatalma, meddig terjed ki a fennhatósága, mit áll jogában megtenni az emberekkel kapcsolatban? Merthogy a világban sok a szenvedés, tombol a halál, és az emberek gyakran felteszik a kérdést, hogy miért tombol így a halál és a pusztulás, és jogos a kérdés! 

A válasz viszont Isten Igéjében van megírva, mégpedig a fenti Igében: addig terjed a hatalma a halálnak, ameddig az ÚR, a Seregeknek Ura, Jézus Krisztus engedi. Hogyan értettem meg ezt? Jézus azt mondja, hogy nála vannak a halálnak és a pokolnak a kulcsai. Nemrég beszéltem a gyülekezetünkben a kulcsokról, Isten országának, királyságának a kulcsairól. A kulcs a Bibliában a hatalom jelképe. Tehát akinél van a kulcs, azé a hatalom. Tehát, Jézusnak hatalma van a halál és a pokol fölött. Ez azt jelenti, hogy a halál csak addig mehet el, ameddig az ÚR megengedi neki. Nem tovább.

A halál az ember ellensége: "Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál." 1Kor.15,26
Ha tehetné, megölné az összes embert a földön egy csapásra, azaz elvenné az életét minden embernek. Erre pedig az ördög, a kígyó, a sátán, az ember esküdt ellensége ösztönzi, meg a gyűlölet, ami belőle árad. Hiszen meg van írva az ördögről, hogy: "... azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson..." János 10,10
Tehát az ördög utálja az embert, megölné mindet, ezt a halál által tenné, ha tehetné, mert hatalma van a halál fölött. DE, nem teheti meg. Mert Jézus Krisztus hatalmasabb nála, és Isten hatalmasabb nála, ezért nem azt csinál, amit akar.

Nagyon fontos tudnivaló: az ördögnek és a halálnak azok fölött van hatalma, akik bűnt követtek, követnek el. Mert meg van írva: "Mert a bűn zsoldja a halál..." Róma 6,23 Tehát aki bűnt cselekszik, tulajdonképpen megengedi a halálnak, hogy elvegye az életét. Ilyen módon nincs oltalmuk azoknak, akik folyamatosan bűnben élnek, és bűnt cselekszenek, azaz áthágják folyamatosan Isten parancsait. És Isten nem szól bele, mert minden embernek szabad akaratot adott. Mindenki maga dönti el, hogyan fog élni!

Isten egy MEGOLDÁST dolgozott ki még a kezdetek kezdetén. Tudta, hogy csak Ő az, aki le tudja győzni a halált és az ördögöt, éppen ezért, az ember iránti szeretetéből, emberré lett, magára vette bűneinket, kifizette a büntetést Jézus Krisztus testében, és győzedelmeskedett a halál fölött, feltámadván a halálból, ezáltal utat nyitva az életre minden embernek. Ő bűn nélkül élt, de meghalt a mi bűneinkért, hogy mi is bűn nélkül élhessünk, és végül legyőzhessük a halált. Az örök élet az Ő ajándéka.

Tehát, azok, akik Jézus Krisztus szerint akarnak élni, vagy élnek, akik úgy döntöttek, hogy elfogadják az Ő keresztáldozatát, elfogadják bűnbocsánatát, kegyelmét, azok megszabadulnak bűneiktől, új életet kezdhetnek, személyes kapcsolatba kerülhetnek az Atyával Jézus Krisztuson keresztül, a Szent Szellem által, és azoknak az élete fölött megszűnik a halál és az ördög hatalma. Mert ők Isten oldalára álltak, azt választották, hogy az Ő parancsolatai szerint fognak élni és nem bűnös életet akarnak folytatni. Aki pedig Jézus oldalára áll, az vele van, aki pedig vele van, az élvezi az Ő oltalmát. Márpedig neki hatalma van a halál fölött és nem engedi, hogy a halál csak úgy beleszóljon az életükbe. Ha mégis történik ilyen, első látásra nem úgy tűnik, de Isten tervében az is benne van. Okkal engedi meg. 

"... hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak." 
Zsidó 2,14

Aki bűnös életet él, márpedig aki a bűnt cselekszi, az annak a szolgája, az ki van szolgáltatva a halálnak, az ördögnek. Az ördög pedig félelemmel fogva tartja az embereket, a halál pedig halálfélelemmel rabszolgasorsban tartja az embereket. Ezért félnek a haláltól az emberek. Nem akarnak meghalni, mert valahol a lelkük mélyén tudják, hogy a bűn, amit elkövettek, az halált érdemel, szenvedést érdemel. Ettől a haláltól és szenvedéstől félnek. "A halál fullánkja a bűn, ..." 1Kor.15,56 Aki pedig meghal az ő bűnében, annak örök kárhozat és szenvedés lesz a sorsa, ettől félnek tulajdonképpen az emberek, a lelkük érzi ezt. A pokol lesz örök lakhelyük. A gyötrődés tüze lesz örök büntetésük.

DE, a csodálatos az, hogy ki lehet lépni a halál és a gonosz fennhatósága alól, hiszen van Valaki, aki erősebbnek bizonyult náluk. Aki legyőzte őket. Sőt, meg is semmisítette őket.

Láthatjuk Jób esetében, hogy Isten nem engedte az ördögnek, hogy elvegye Jób életét. Miért? Mert hozzá tartozott. Isten NEM ENGEDTE MEG, hogy a sátán elvegye Jób életét. Nem szabadott hozzányúljon az életéhez. Isten ugyanígy oltalmazza mindazokat, akik Jézus Krisztusban az Ő gyermekei lettek, akik újjászülettek (felülről születtek) Szellemből és vízből. Akik igyekeznek a szent és tiszta életre és nem cselekszik a bűnt. Van ilyen, lehet ilyen életet élni erőfeszítés nélkül, különösebb erőlködés nélkül, hiszen Isten adta az Ő Szellemét, hogy segítsen. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen harca egy keresztény embernek, hanem azt jelenti, hogy nem egyedül kell harcoljon a gonosszal szemben.

Jézus Krisztus mondja: " halott voltam (halottá lettem - Csia fordítás)" Jelenések 1,18
Ő halottá lett értem és érted, azért, hogy én és te örökké élhessünk Ővele együtt, hiszen azt is mondja: "... DE ÍME, ÉLEK ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ,..." Jelenések 1,18

"Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban."     Róma 6,23

Nem kell meghalni. Lehet örökké élni. Ha valaki megtér bűnös útjairól Istenhez, Ő hozzá fordul és elfogadja Jézus Krisztust Megváltójának, Szabadítójának, az oltalom alá kerül, Isten oltalma alá, örök élet részese lesz, békesség részese lesz, és megszabadul a halálfélelemtől, és ráébred arra, hogy a halál nyereség, ahogyan Pál is írja az Igében: " Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség!" Filippi 1,21

A fenti igét csak az érti meg igazán, aki megszabadult a sátán hatalma alól, és átment a halálból az életbe:
"Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." János 5,24

Mégis, nem mindenki hisz Jézusban, nem mindenki cselekszik Isten akarata szerint, sőt az emberek nagy része az élvezeteknek, a kívánságoknak, ennek a világnak a csábításának él, bűnös életét szereti és nem akarja elengedni, és Istennek hátat fordít, istentelenül él. Az ilyen ember pedig tulajdonképpen a halált szereti. A halállal lép szerződésre, kiszolgáltatja magát a halálnak. Mert Istent is szeretni és a bűnt is szeretni nem lehet. Vagy az egyiket, vagy a másikat.

"Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti..." Máté 6,24

"De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik." Példabeszédek 8,36
Akik megvetik Isten beszédét és neki hátat fordítva élik az életüket, azok szeretik a halált tudtukon kívül. Sőt, vannak akik a halálba menekülnek és azt hiszik azzal minden véget ér. De ez a gonosz legnagyobb csapdája, hiszen a halál mindazokat fogva fogja tartani az ő fájdalma által, akik nem választották Isten kegyelmét és bűneikben haltak meg. Mert meg van írva Jézusról: "De Őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa Őt." ApCsel 2,24  Tehát a fájdalom csak akkor kezdődik igazán mindazok számára, akik nem Jézus Krisztusban hunynak el, azaz nélküle mennek el erről a világról. Azok pedig, akik Krisztusban halnak meg, az ige szerint boldogok! "Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, ..." Jelenések 14,13  Nem mindegy hogyan megyünk el erről a földről. Nem mindegy, hogy a boldogságot vagy a fájdalmat, szenvedést választjuk! Amíg itt vagyunk, dönthetünk!

Miért olyan sok a szenvedés, miért tombol a halál a világban?
"Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett." Róma 5,12
Mert tombol a bűn a világban, a bűn fizetsége pedig a halál, a nyomorúság, szenvedések. Sok mindent nem értünk, ami történik, de ezt láthatjuk, hogy a megsokasodó bűn még nagyobb szenvedést, még több halált fog szülni. Viszont Isten kegyelme is növekedik, hogy azok akik hozzá kiáltanak megmenekülhessenek az örök kárhozat és halál elszenvedése alól. Az emberek, akik a bűnt szeretik, saját maguknak ártanak az Ige szerint. Éppen ezért, aki Istent szereti az életet szereti.

"Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól." Példabeszédek 8,35

Jézus Krisztus feltámadt és él! Ez egy olyan igazság, amely ellene mond ennek a világnak, ellene mond a halálnak, ellene mond a gonosznak, ellene mond a színes sírkövektől díszelgő temetőknek, ellene mond a szomorúságnak, a reménytelenségnek, a tudatlanságnak. 

Isten viszont nem akarja, hogy tudatlanok legyünk mi keresztények, nem akarja, hogy úgy éljünk, ahogyan a világban élnek, hanem kell tudjuk, hogy Jézus feltámadása számunkra is feltámadást jelent. Ha pedig siettetjük eljövetelét, akkor elragadtatást fog jelenteni számunkra. Úgyhogy ébresztgessük egymást testvéreim, megemlékezvén mindazokról, amit a mi Urunk Jézus Krisztus parancsolt nékünk. Hogy menjünk el és tegyünk tanítványokká minden népeket megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében.

"Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel." 1Thessz.4,14-18

  

1 megjegyzés:

Névtelen írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

Megjegyzés küldése