2012. szeptember 28., péntek

Nagy gyülekezet vs. kis gyülekezet!?

Mai nap folyamán kezembe vettem egy könyvet, amit néhány napja olvasok, és mielőtt nekifogtam volna olvasni, megfordítottam és olvasom a hátán, hogy a szerző az XY nevű tízezer fős gyülekezet pásztora. Folytattam volna az olvasást, de megütötte a fülemet a tízezer fő és elindult bennem egy gondolat. Hiszem, hogy Isten Szelleme indította el.

2012. szeptember 16., vasárnap

Hű maradni az apostoli evangéliumhoz!"Nekünk, ma élő keresztényeknek az okozhat nehézséget, hogy miként maradjunk hűek ehhez az apostoli evangéliumhoz úgy, hogy a modern kor embere számára is érthető és aktuális formában adjuk elő. Annyit mindjárt leszögezhetünk, hogy az apostolokéhoz hasonlóan a mi igehirdetésünknek is Jézus Krisztusról kell szólnia. (...) Lehetetlen úgy evangéliumot hirdetni, hogy ne hirdetnénk Krisztust is. De hogyan lássunk neki? Tapasztalatom szerint segíthet, ha a következő szerkezetbe foglaljuk az apostolok üzenetét:

Először beszéljünk az evangélium eseményeiről, azaz Jézus haláláról és feltámadásáról! (...) Az apostolok gyakran Jézus teljes megváltó művén végighaladtak, de a középpontba mindig a keresztet és a feltámadást állították (ApCsel 2,23-24), mivel mind történelmi szempontból, mind a megváltás szempontjából ezeket tartották a legjelentősebb eseményeknek.

Másodszor következhetnek az evangélium tanúi. Az apostolok igehirdetésében Jézus halála és feltámadása nemcsak úgy "lógott a levegőbe", hanem e két eseményt az Írások és a történelem kontextusába ágyazták. Két oldalról is bizonyították Jézus hitelességét, s ily módon két tanú szavával támasztották alá állításaik - az evangélium - igazát. Az egyik az ószövetségi Szentírás volt, amelyet Jézus betöltött. (...) A második az apostolok tanúságtétele volt. "Tanúi vagyunk" - ismételte Péter újra meg újra, mivel apostolok csak szemtanúk lehettek. (...) Nem prédikálhatunk egy olyan Krisztusról, aki a saját képzeletünk szüleménye, sőt a magunk tapasztalatairól sem, mi ugyanis nem voltunk szemtanúi a történelmi Jézusnak! Az Ó- és az Újszövetség egyedül hiteles Krisztusát  kell hirdetnünk, akinek a próféták és az apostolok az első számú tanúi, a mi meggyőződésünk csak utána következhet.

Harmadszor, beszéljünk az evangélium ígéreteiről! Az evangélium örömüzenete nem csupán arról szól, hogy mit tett Jézus (meghalt a bűneinkért, majd feltámadt az Írások szerint), hanem arról is, hogy ennek eredményeképpen mit kínál nekünk. Azoknak, akik felelnek hívására, egyrészt bűnbocsánatot ígér (a múlt eltörlését), valamint a Szent Szellem ajándékát (aki új emberré teszi őket). Ezek együtt jelentik a sokak által annyira óhajtott szabadságot: szabadságot a bűntudattól, a tisztátalanságtól, az ítélet alól, az önközpontúságtól, és szabadságot arra, hogy azzá legyünk, akikké Isten teremtett bennünket. Az üdvösség fogalmába a bűnbocsánat és a Szent Szellem elnyerése is beletartozik, és a keresztség nyilvános jele mindkettőnek - azaz a bűnök eltörlésének és a Szent Szellem kiáradásának.

Negyedszer, szót kell ejtenünk az evangélium feltételeiről is. (...) Az evangélium előírja számunkra, hogy radikálisan forduljunk el bűneinktől Krisztushoz, és ennek a fordulatnak szívbéli következménye a bűnbánat és a hit, külsődleges kifejezése pedig a keresztség. Ha ugyanis készek vagyunk megkeresztelkedni annak a Krisztusnak nevében, akit korábban elutasítottunk, azzal nyilvánvaló bizonyítékát adjuk, hogy megbántuk bűneinket, és hitre jutottunk. A bűnbánattal, a hittel és a keresztséggel egyben közösséget is váltunk, és tagjaivá válunk a Krisztus testének.

E négy elem alkotja tehát az evangélium üzenetét: két esemény: (Krisztus halála és feltámadása), melyet két tanú igazol (a próféták és az apostolok), minek alapján Isten két ígéretet tesz (bűnbocsánat és a Szellem ajándéka), s ezek elnyerését két feltételhez köti (megtérés és hit, keresztséggel párosulva). Nem engedhetjük meg magunknak, hogy megcsonkítsuk az apostolok által hirdetett evangéliumot, nem hirdethetjük például a keresztet a feltámadás nélkül, nem támaszkodhatunk kizárólag az Újszövetségre, elfeledve az Ószövetséget, nem kínálhatunk bűnbocsánatot a Szellem ajándéka nélkül, és hitet sem követelhetünk megtérés nélkül. A bibliai evangélium megbonthatatlan egészet képez.

Nem elegendő pusztán "Jézust hirdetni", ma ugyanis nagyon sokféle Jézust mutatnak be az embereknek. Az Újszövetség evangéliuma szerint Jézus történelmi személy (valóban élt, meghalt, feltámadt és felment a mennybe), teológiai személy (élete, halála, feltámadása és mennybemenetele egyaránt fontos szerepet játszik a megváltásban), valamint kortárs személy is (azaz ma is él és uralkodik, és megváltásban részesíti mindazokat, akik válaszolnak hívására). Az apostolok három síkon mondták el Jézus történetét - egyrészt történelmi eseményként beszélték el (melynek szemtanúi lehettek), másrészt rávilágítottak teológiai jelentőségére (az ószövetségi próféciák segítségével), harmadszor pedig hangsúlyozták aktualitását (döntés elé állították hallgatóikat).

Ránk is az a feladat vár, hogy tényként, tantételként és evangéliumként adjuk tovább a Jézusról szóló történetet."

Részlet John Stott: Az apostolok cselekedeti című könyvéből.


2012. szeptember 11., kedd

A Szent Szellem szükségessége!!!


"A Szent Szellem nélkül elképzelhetetlen, sőt egyenesen lehetetlen volna Krisztus tanítványává válni. Nincs élet az élet forrása nélkül, nincs ismeret az igazság Szelleme nélkül, nincs közösség az egység Szelleme nélkül, nincs krisztusi jellem a Szellem gyümölcse nélkül, és hatékony bizonyságtétel sincs az ő ereje nélkül. Ahogyan a test halott, ha nincs benne az élet lehelete, úgy az egyház is halott, ha híjával van a Szent Szellemnek."

Idézet John Stott: Az apostolok cselekedetei című könyvéből (Harmat-Kia, Budapest 2010)


Apostolok Cselekedetei 1:8 
"Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig." 

János 7:37-39 
"Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Szellemről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Szellem; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg." 

János 16:13 
"De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra.(A teljes igazságra). Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek." 

Apostolok Cselekedetei 4:31-32 
" ...és beteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala. A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala;... "


Galata 5:22 
"De a Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." 

Róma 8:15-16 
"Mert nem kaptátok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. "2012. szeptember 9., vasárnap

Megtérés és bizonyságtétel!

"A megtérés első gyümölcse ma is az a felismerés, hogy Isten az atyánk, s a Szellem által kiálthatjuk: "Abbá, Atya!". Ehhez járul még az Isten kegyelme felett érzett hála, és a vágy Isten jobb megismerése, tetszésének elnyerése és mind tökéletesebb szolgálata után. Ilyen az igazi "kegyesség", és csakis az a megtérés tekinthető valódinak, amelyik kegyes, Isten szerinti életet eredményez."

"Az igazi megtérés mindig gyülekezeti tagságot eredményez. Nem csupán arról van szó, hogy a megtérteknek csatlakozniuk kell a keresztény közösséghez, hanem arról is, hogy a keresztény közösségnek örömmel kell fogadnia a megtérteket, különös tekintettel azokra, akik más vallási, etnikai és társadalmi háttérből érkeznek. Napjainkban égető szükség van Anániásokra és Barnabásokra, akik kételyeiken és aggályaikon fölülemelkedve elsőként közelednek az új testvérekhez."

"Minden új megtért egy megváltozott ember, s ennek jeléül új címeket is kap, megváltozik a kapcsolata Istennel, ezért "tanítvány" és "szent" lesz belőle, megváltozik a kapcsolata az egyházzal, ezért "testvér"-nek fogják nevezni, és megváltozik a kapcsolata a világgal is, hiszen immár "tanú"-ként, bizonyságtevőként él majd embertársai között. Ha egy magát megtértnek nevező személyre nem jellemző a fenti - az Istenhez, a gyülekezethez és a világhoz fűződő - megváltozott kapcsolatformák mindegyike, joggal vonhatjuk kétségbe megtérését. Ám ahol ezek nyilvánvalóan működnek, minden okunk megvan rá, hogy magasztaljuk Isten kegyelmét."

"A bizonyságtétel nem egyenlő az önéletrajzi visszaemlékezéssel. Bizonyságot tenni annyi, mint Krisztusról beszélni. Saját tapasztalataink illusztrálhatják, de sosem uralhatják bizonyságtételünket."

"A Krisztusról szóló bizonyságtétellel a Krisztusért való szenvedés is együtt jár."


Idézetek John Stott: Az apostolok cselekedetei című könyvéből. (Harmat-Kia, Budapest 2010)
Egyszerű és nagyszerű igazságok Isten Igéjének alapján.