2012. október 4., csütörtök

Ki mehet be Isten országába, királyságába?

Úgy gondolom ez egy nagyon fontos kérdés minden ember életében, főleg keresztények életében, akik hívőkké lettek, új életet kaptak Istentől és elindultak azon az úton, amely az életre vezet. Nagyon fontos tudni azt egy keresztény hívő embernek, hogy mit válaszol a Biblia, azaz Isten írott igéje erre a kérdésre, mert ettől függ a létezésünk, örök üdvösségünk, örök életünk. Ma kijelentést kaptam az Úrtól erre nézve és szeretném megosztani minden kedves olvasómmal.

2012. szeptember 28., péntek

Nagy gyülekezet vs. kis gyülekezet!?

Mai nap folyamán kezembe vettem egy könyvet, amit néhány napja olvasok, és mielőtt nekifogtam volna olvasni, megfordítottam és olvasom a hátán, hogy a szerző az XY nevű tízezer fős gyülekezet pásztora. Folytattam volna az olvasást, de megütötte a fülemet a tízezer fő és elindult bennem egy gondolat. Hiszem, hogy Isten Szelleme indította el.

2012. szeptember 16., vasárnap

Hű maradni az apostoli evangéliumhoz!"Nekünk, ma élő keresztényeknek az okozhat nehézséget, hogy miként maradjunk hűek ehhez az apostoli evangéliumhoz úgy, hogy a modern kor embere számára is érthető és aktuális formában adjuk elő. Annyit mindjárt leszögezhetünk, hogy az apostolokéhoz hasonlóan a mi igehirdetésünknek is Jézus Krisztusról kell szólnia. (...) Lehetetlen úgy evangéliumot hirdetni, hogy ne hirdetnénk Krisztust is. De hogyan lássunk neki? Tapasztalatom szerint segíthet, ha a következő szerkezetbe foglaljuk az apostolok üzenetét:

Először beszéljünk az evangélium eseményeiről, azaz Jézus haláláról és feltámadásáról! (...) Az apostolok gyakran Jézus teljes megváltó művén végighaladtak, de a középpontba mindig a keresztet és a feltámadást állították (ApCsel 2,23-24), mivel mind történelmi szempontból, mind a megváltás szempontjából ezeket tartották a legjelentősebb eseményeknek.

Másodszor következhetnek az evangélium tanúi. Az apostolok igehirdetésében Jézus halála és feltámadása nemcsak úgy "lógott a levegőbe", hanem e két eseményt az Írások és a történelem kontextusába ágyazták. Két oldalról is bizonyították Jézus hitelességét, s ily módon két tanú szavával támasztották alá állításaik - az evangélium - igazát. Az egyik az ószövetségi Szentírás volt, amelyet Jézus betöltött. (...) A második az apostolok tanúságtétele volt. "Tanúi vagyunk" - ismételte Péter újra meg újra, mivel apostolok csak szemtanúk lehettek. (...) Nem prédikálhatunk egy olyan Krisztusról, aki a saját képzeletünk szüleménye, sőt a magunk tapasztalatairól sem, mi ugyanis nem voltunk szemtanúi a történelmi Jézusnak! Az Ó- és az Újszövetség egyedül hiteles Krisztusát  kell hirdetnünk, akinek a próféták és az apostolok az első számú tanúi, a mi meggyőződésünk csak utána következhet.

Harmadszor, beszéljünk az evangélium ígéreteiről! Az evangélium örömüzenete nem csupán arról szól, hogy mit tett Jézus (meghalt a bűneinkért, majd feltámadt az Írások szerint), hanem arról is, hogy ennek eredményeképpen mit kínál nekünk. Azoknak, akik felelnek hívására, egyrészt bűnbocsánatot ígér (a múlt eltörlését), valamint a Szent Szellem ajándékát (aki új emberré teszi őket). Ezek együtt jelentik a sokak által annyira óhajtott szabadságot: szabadságot a bűntudattól, a tisztátalanságtól, az ítélet alól, az önközpontúságtól, és szabadságot arra, hogy azzá legyünk, akikké Isten teremtett bennünket. Az üdvösség fogalmába a bűnbocsánat és a Szent Szellem elnyerése is beletartozik, és a keresztség nyilvános jele mindkettőnek - azaz a bűnök eltörlésének és a Szent Szellem kiáradásának.

Negyedszer, szót kell ejtenünk az evangélium feltételeiről is. (...) Az evangélium előírja számunkra, hogy radikálisan forduljunk el bűneinktől Krisztushoz, és ennek a fordulatnak szívbéli következménye a bűnbánat és a hit, külsődleges kifejezése pedig a keresztség. Ha ugyanis készek vagyunk megkeresztelkedni annak a Krisztusnak nevében, akit korábban elutasítottunk, azzal nyilvánvaló bizonyítékát adjuk, hogy megbántuk bűneinket, és hitre jutottunk. A bűnbánattal, a hittel és a keresztséggel egyben közösséget is váltunk, és tagjaivá válunk a Krisztus testének.

E négy elem alkotja tehát az evangélium üzenetét: két esemény: (Krisztus halála és feltámadása), melyet két tanú igazol (a próféták és az apostolok), minek alapján Isten két ígéretet tesz (bűnbocsánat és a Szellem ajándéka), s ezek elnyerését két feltételhez köti (megtérés és hit, keresztséggel párosulva). Nem engedhetjük meg magunknak, hogy megcsonkítsuk az apostolok által hirdetett evangéliumot, nem hirdethetjük például a keresztet a feltámadás nélkül, nem támaszkodhatunk kizárólag az Újszövetségre, elfeledve az Ószövetséget, nem kínálhatunk bűnbocsánatot a Szellem ajándéka nélkül, és hitet sem követelhetünk megtérés nélkül. A bibliai evangélium megbonthatatlan egészet képez.

Nem elegendő pusztán "Jézust hirdetni", ma ugyanis nagyon sokféle Jézust mutatnak be az embereknek. Az Újszövetség evangéliuma szerint Jézus történelmi személy (valóban élt, meghalt, feltámadt és felment a mennybe), teológiai személy (élete, halála, feltámadása és mennybemenetele egyaránt fontos szerepet játszik a megváltásban), valamint kortárs személy is (azaz ma is él és uralkodik, és megváltásban részesíti mindazokat, akik válaszolnak hívására). Az apostolok három síkon mondták el Jézus történetét - egyrészt történelmi eseményként beszélték el (melynek szemtanúi lehettek), másrészt rávilágítottak teológiai jelentőségére (az ószövetségi próféciák segítségével), harmadszor pedig hangsúlyozták aktualitását (döntés elé állították hallgatóikat).

Ránk is az a feladat vár, hogy tényként, tantételként és evangéliumként adjuk tovább a Jézusról szóló történetet."

Részlet John Stott: Az apostolok cselekedeti című könyvéből.


2012. szeptember 11., kedd

A Szent Szellem szükségessége!!!


"A Szent Szellem nélkül elképzelhetetlen, sőt egyenesen lehetetlen volna Krisztus tanítványává válni. Nincs élet az élet forrása nélkül, nincs ismeret az igazság Szelleme nélkül, nincs közösség az egység Szelleme nélkül, nincs krisztusi jellem a Szellem gyümölcse nélkül, és hatékony bizonyságtétel sincs az ő ereje nélkül. Ahogyan a test halott, ha nincs benne az élet lehelete, úgy az egyház is halott, ha híjával van a Szent Szellemnek."

Idézet John Stott: Az apostolok cselekedetei című könyvéből (Harmat-Kia, Budapest 2010)


Apostolok Cselekedetei 1:8 
"Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig." 

János 7:37-39 
"Az ünnep utolsó nagy napján pedig felálla Jézus és kiálta, mondván: Ha valaki szomjúhozik, jőjjön én hozzám, és igyék. A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Szellemről, a melyet veendők valának az ő benne hívők: mert még nem vala Szent Szellem; mivelhogy Jézus még nem dicsőítteték meg." 

János 16:13 
"De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra.(A teljes igazságra). Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek." 

Apostolok Cselekedetei 4:31-32 
" ...és beteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala. A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala;... "


Galata 5:22 
"De a Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." 

Róma 8:15-16 
"Mert nem kaptátok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám! Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. "2012. szeptember 9., vasárnap

Megtérés és bizonyságtétel!

"A megtérés első gyümölcse ma is az a felismerés, hogy Isten az atyánk, s a Szellem által kiálthatjuk: "Abbá, Atya!". Ehhez járul még az Isten kegyelme felett érzett hála, és a vágy Isten jobb megismerése, tetszésének elnyerése és mind tökéletesebb szolgálata után. Ilyen az igazi "kegyesség", és csakis az a megtérés tekinthető valódinak, amelyik kegyes, Isten szerinti életet eredményez."

"Az igazi megtérés mindig gyülekezeti tagságot eredményez. Nem csupán arról van szó, hogy a megtérteknek csatlakozniuk kell a keresztény közösséghez, hanem arról is, hogy a keresztény közösségnek örömmel kell fogadnia a megtérteket, különös tekintettel azokra, akik más vallási, etnikai és társadalmi háttérből érkeznek. Napjainkban égető szükség van Anániásokra és Barnabásokra, akik kételyeiken és aggályaikon fölülemelkedve elsőként közelednek az új testvérekhez."

"Minden új megtért egy megváltozott ember, s ennek jeléül új címeket is kap, megváltozik a kapcsolata Istennel, ezért "tanítvány" és "szent" lesz belőle, megváltozik a kapcsolata az egyházzal, ezért "testvér"-nek fogják nevezni, és megváltozik a kapcsolata a világgal is, hiszen immár "tanú"-ként, bizonyságtevőként él majd embertársai között. Ha egy magát megtértnek nevező személyre nem jellemző a fenti - az Istenhez, a gyülekezethez és a világhoz fűződő - megváltozott kapcsolatformák mindegyike, joggal vonhatjuk kétségbe megtérését. Ám ahol ezek nyilvánvalóan működnek, minden okunk megvan rá, hogy magasztaljuk Isten kegyelmét."

"A bizonyságtétel nem egyenlő az önéletrajzi visszaemlékezéssel. Bizonyságot tenni annyi, mint Krisztusról beszélni. Saját tapasztalataink illusztrálhatják, de sosem uralhatják bizonyságtételünket."

"A Krisztusról szóló bizonyságtétellel a Krisztusért való szenvedés is együtt jár."


Idézetek John Stott: Az apostolok cselekedetei című könyvéből. (Harmat-Kia, Budapest 2010)
Egyszerű és nagyszerű igazságok Isten Igéjének alapján.


2012. augusztus 28., kedd

A Király elveszett fiai...2Korinthus 6:18 (Károli)
És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, 
és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.

Róma 8:29 (Vida)
„… mert azokat, akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy hasonlók legyenek a Fia képmásához, hogy legyen Ő elsőszülött a sok testvér között, …”

Fiak és testvérek. Az Atya fiai, leányai. Egymásnak testvérei. A Fiú testvérei. Aki elsőszülött sok testvér között. Az Atya, aki nem más, mint a Mindenható Úr. A Mindenható Jahve, az Örökkévaló, a Király. A VAGYOK. Ő teremtette az eget és a földet. Ő teremtett minket, embereket. Az Ő képmására és hasonlatosságára. Hogy hordozzuk az Ő dicsőségét. A mennyei dicsőséget. 

2012. augusztus 25., szombat

"Azokon, akik megtartják az ő szövetségét..."


Zsoltárok könyve 103:17-18  
"De az Úr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt félőkön, 
és az ő igazsága a fiaknak fiain; Azokon, akik megtartják az ő szövetségét 
és megemlékeznek az ő parancsolatairól, hogy azokat megcselekedjék."

Szövetség. Isten és ember között. Ember és ember között. Ember és asszony között. Sokféle szövetség létezik. A lényeg ugyanaz. Egy kapcsolat, egy egyezség, egy elkötelezés, egy megállapodás. És feltételekkel szabva. Feltételek, melyeknek betartása nélkül nincs szövetség, nincs megállapodás, nincs egyezség, nincs elkötelezés. Mégis ki az, aki hűséges maradna a másik félhez annak ellenére, hogy az megszegte a szövetséget, az egyezséget, a megállapodást? Emberi szinten gondolkozzunk. A válasz egyszerű: senki.

2012. július 8., vasárnap

Találkozások Jézussal: "Monda néki Jézus: Én vagyok az, ..."

Nagy izgalommal folytatom a sorozatot, amelyet egyre nagyobb meggyőződéssel úgy látok, mint az Úrtól való üzenetet a ma keresztény embere számára. Semmi nem véletlen, ahogyan az sem, hogy neki fogtam ennek a sorozatnak még a bizonyos "videó" megismerése előtt, és hogy "az" része lett ennek a sorozatnak. A mostani részben egy csodálatos találkozást szeretnék olvasóim elé tárni, ami biztos sokak számára ismerős, de úgy gondolom, hogy az elmúlt események fényében kicsit másképp lesz látható.


Egy asszonyról van szó, aki találkozik a názáreti Jézus Krisztussal, és ennek a találkozásnak köszönhetően az élete gyökeresen megváltozik. Mindezen események kb. kétezer évvel ezelőtt történtek, de annál aktuálisabbak, mint ahogy mi azt gondolnánk.

2012. május 24., csütörtök

Találkozások Jézussal: "... és a maga juhait nevükön szólítja."
Kicsit késve érkezik a beharangozott sorozat második része, ezért olvasóim elnézését kérem, azokét először, akik olvasták az első részt és várták a folytatást. Mai írásom középpontjában szeretném ha a Jó Pásztor lenne, ezért is idéztem az Igéből a bejegyzés címében. Mint minden írásomban különben, mindig azt szeretném, hogy Ő legyen a középpontban, aki megmentette az én életemet, és még sok más ember életét is. Ezek az emberek pedig bizonyságai, tanúbizonyságai Neki, aki Úr mindenek felett, aki nem más, mint Jézus Krisztus, akié legyen minden dicsőség örökkön-örökké. Ámen.

2012. április 22., vasárnap

Találkozások Jézussal: "Én Uram, és én Istenem!"

Mindenki ismeri Jézus tizenkét apostola közül azt az embert, aki "hitetlen Tamásként" vonult be a történelembe. Mégis, a hitetlenből hívő lett, és végül kész volt az életét adni azért a személyért, aki megváltoztatta őt örökre! A feltámadott Jézussal való találkozása olyan hatással volt rá, hogy földi élete végéig nem felejtette el.

2012. április 21., szombat

Új sorozat: Találkozások Jézussal!

A tegnapi nap, olvasva egy nagyon kedves történetet a Bibliából, arra indította az Úr a szellememet, hogy nekifogjak egy sorozat megírásának, aminek a "Találkozások Jézussal" címet adtam, szintén isteni ihletésre. Ez a sorozat olyan emberek életéről fog szólni, akiknek az élete, egy találkozás után a názáreti Jézussal, megváltozott.

Nagyon megérintett, ahogyan megmutatta Isten Szelleme ezeket az embereket a Bibliában, az ők történetüket, reagálásukat, átformálódásukat, változásukat ennek a találkozásnak következtében. Miért érintett meg ennyire? Mert én is egy vagyok azon emberek közül, akiknek az életét ez a találkozás megváltoztatta. Az én életem is akkor vett óriási fordulatot, amikor megismertem Őt, amikor találkoztam Vele.

Sokan azt mondják, akik nem hisznek, hogy ez egy régi történet. Hogy kétezer évvel ezelőtt történt, hogy a Biblia csak egy ómódi könyv, ami semmi újat nem tud mondani a mai kor embere számára. Mindazok, akik ezt mondják, nagyot tévednek. Miért mondom ezt? Mert valamikor én is közéjük tartoztam. Nem hittem, mert nem tudtam hinni.

De az, aki kétezer évvel ezelőtt feláldozta magát értem, mert szeretett engem már akkor, bejött az életembe, hitet adott nekem, felnyitotta a szemem olyan dolgokra, amikre azelőtt nem tudtam figyelni, amiket azelőtt nem tudtam elhinni, és megváltoztatta az értékrendemet, a látásomat, az egész életfelfogásomat. Ez történt minden emberrel, aki befogadta Őt, aki találkozott Vele a szó legbensőségesebb értelmében. És ez nem csak múlt. Ez jelen, és jövő.

Ez ma is megtörténik, mert Jézus feltámadott a halálból. Ő nem maradt halott, ahogyan sokan azt hitték, vagy hiszik, hanem kijött a halálból, visszajött a halálból az életre, és megmutatta magát. Megjelent embereknek, találkoztak Vele emberek, és ez megváltoztatta az életüket örökre. És azokat, akik szemtanúi voltak feltámadásának, olyan hatás érte, hogy átrendeződött végképp az életük, és ezzel másokra is hatást gyakoroltak olyan módon, hogy ma is emberek élete változik meg. Mert az, akivel Ők találkoztak, ma is él, és ma is megváltoztatja azoknak az életét, akik megtapasztalják a Vele való találkozás örömét.

Kívánom minden kedves olvasómnak, hogy legyen áldás számára ez a sorozat.
Folytatás következik!


2012. április 7., szombat

Megindító írás - húsvéti aktualitás!


Nagyon megindított a Szabados Ádám blogján megjelentetett írás, amelynek a linkjét betettem alább, szeretettel ajánlom minden kedves olvasóm figyelmébe.
http://divinity.szabadosadam.hu/?p=5112

2012. március 29., csütörtök

Húsvétra: Meddig terjed a halál hatalma?


A napokban megütötte fülemet egy ige a Szentírásból, elgondolkodtam rajta, és úgy gondolom nagy igazságot értettem meg. Isten csodálatos, és csodálatos dolgokat mond a Biblián keresztül nekünk, ezért legyen áldott az Ő neve. 


Íme az ige:
"Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai."      Jelenések könyve 1,17-18

2012. március 21., szerda

Isten emberszeretete és az újjászületés fürdője


"Mert valamikor mi (én) is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk (voltam), különféle kívánságok és élvezetek rabjai (hú, milyen sok volt, és milyen nagyon fogva tartottak), gonoszságban és irigységben élők (ezek közé tartoztam én is), egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők (aki haragszik felebarátjára az embergyilkos a Biblia szerint, tehát gondolatban gyilkolásszák egymást az emberek, amikor haragszanak embertársukra, és az ilyeneknek egyiknek sincs örök élete).

DE (mennyire tetszik nekem ez a szó, főleg ebben az igeszakaszban, mert azt mutatja meg, hogy van lehetősége mindenkinek másképpen élni) amikor MEGJELENT a mi üdvözítő Istenünk JÓSÁGA és EMBERSZERETETE (Isten ilyen, van neki emberszeretete, szereti az embert, mert a jóságából fakad a szeretete), nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, (ilyen nem is volt nagyon az életemben, ahogyan szerintem sok ember életében nincs, hiszen a Biblia szerint bűnben születtünk, úgyhogy az igaz cselekedetek csak egy ábránd minden ember életében), hanem az ő IRGALMÁBÓL üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szent Szellem által, ( azaz Isten megmentett minket, már azokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, és ezen hitük szerint élnek, azért mert Ő könyörülő Isten, akinek megesett a szíve rajtunk, bűnös embereken), akit kitöltött ránk gazdagon (na a ránk csak azokra érvényes, akik az előző életformát elhagyták és a DE mellett döntöttek) Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, ( A NÉV, amelyre minden térd meghajol a Biblia szerint: Jézus neve, minden név fölött való erős és hatalmas név, amely tud téged és engem üdvözíteni, azaz örök életet adni, azaz megmenteni Isten haragjától) hogy az ő kegyelméből megigazulva ( tehát meg van írva: hit által igazultunk meg, de ez a hit sem tőlünk van, Isten adta az ő kegyelméből, mert megszánt minket, milyen hálás vagyok ezért neki) reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek."
(Reménységet is kaptam Istentől arra nézve, hogy örökké fogok élni Isten örömében, igazságában és békességében, ezért nem kellett izzadjak, nem kellett zarándokoljak, nem kellett semmit tegyek, csak elhiggyem, hogy Ő meghalt értem és kifizette az árát a bűneimnek, megbocsájtotta azokat és el is felejtette. És még ehhez is segítséget nyújtott az Ő kedves Szelleme által. Milyen hálás a szívem ezekért az igékért. Dicsőség Istennek, az én Uram Jézus Krisztus Atyjának, a világmindenség teremtőjének.)

A fenti igerész (ami vastagított betűtípussal van írva) írva található a Tituszhoz írt levél 3. rész 3-7. versekben. Néhány gondolat azoknak, akik tudnak a sorok között olvasni. Legyen áldás mindazoknak az életében, akik hasonlóan éreznek és hisznek, ahogyan jómagam, meg azoknak is, akik keresik az utat Istenhez, akik vágynak a DE lehetőségre, az újjászületésre.


2012. március 15., csütörtök

AZ EVANGÉLIUM! Akinek van füle hallja!


Tudod, hogy miről szól az evangélium? Ha keresztény vagy, azonnal rávágtad: igen. Nézd meg a videót és gondolt át még egyszer. Ha nem vagy keresztény és megnézed, ez lehet a te megmenekülésed, ha elfogadod.


2012. február 28., kedd

Ha nem szabályszerűen versenyzünk - A böjt

"Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez." 2Timóteus 2,5


Az előző bejegyzésemben a futásomról írtam, ami elkezdődött az életemben. Az új futás. Hiszen minden ember élete egy futás, csak nem mindegy, hogy kivel futjuk le. Nekem lehetőség adatott edzőt váltani, azaz az életemet megváltoztatni Jézus Krisztus hívására, és most az Ő felügyelete alatt futok, azaz élem az életem. Amint leírtam az előző cikkben, ez egy csodálatos futás.

2012. január 31., kedd

"Úgy fussatok, hogy elnyerjétek." 1Kor. 9,24-27

Eldöntöttem. Részt veszek ezen a versenyen. Hallottam róla. Elején elutasítottam. Nem érdekel, mondtam. De minél többet hallottam róla, annál érdekesebbnek tűnt. Kezdte piszkálni a fantáziámat. Valami vonzott. Valakinek a noszogatását éreztem a hátamban. Mielőtt odaálltam a startvonalhoz már szinte sürgettem az indulást. Úgy éreztem egyre inkább, hogy nem maradhatok le erről a versenyről. Úgy éreztem egyre inkább, hogy az életem ettől a futástól függ.