2014. október 10., péntek

A KÉP!

Ahogy most reggel forgattam Bibliámat, megakadt szemem egy aláhúzott igeversen, amit aztán még egyszer aláhúztam, hogy megerősítsem, mert nagyon tetszik. És ahogy másodszor húztam alá, Isten megszólított rajta keresztül. Tudjátok, mikor Isten megszólít, akkor olyan érzés, állapot jön rád, mint amikor kinyitod a szemed és meglátsz olyan dolgokat, amiket addig nem láttál. Ilyen állapot szállt rám, és habár az igevers teljesen másról szól, nekem teljesen mást mondott.Íme, az igevers:

"És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek Ő róla?" Ézsaiás 40; 18

Amikor megütötte a szememet és elolvastam, majd a következő verset, láttam, hogy bálványimádásról szól, bálványkészítőknek szólnak ezek a versek. Épp ezért felbuzdulva erősítettem meg az aláhúzást, hogy még jobban eszembe vegyem, hogy egyedül csak Isten az Úr és rajta kívül nincs más, nem szabad az ember bálványokat készítsen, hiszen úgy sem tudná visszaadni Isten képét semmilyen más képpel, rajzzal, szoborral. 

És ahogy erősítettem meg az aláhúzást szólt Isten hozzám: - azok, akik népem előtt járnak, akiket ajándékul adtam az egyháznak, kihez hasonlítanak engem? Milyen képet készítenek Rólam? Azok, akik prédikálnak, tanítanak, munkálkodnak az én népem között, vajon milyen képet készítenek az emberek elé Rólam? Hogyan mutatnak be Engem? Milyennek mondanak az én munkásaim engem? Mert ezeknek a vezető munkásoknak befolyása van azokra, akik Engem követnek. Vajon felfogják a súlyát a felelősségüknek?

Hát ezek voltak Isten kérdései hozzám! És valóban elgondolkodtam, hogy milyen nagy szerepet szánt Isten azoknak, akiket szolgálatra hívott el az Ő egyházában, legyenek akár apostolok, evangélisták, pásztorok, próféták, tanítók. Mindannyian azon munkálkodnak, hogy a szenteket, Isten nyáját, pásztorolják, tanítsák, építsék Krisztus testét. És ők azok, akik Krisztus ismeretének gazdagságát megismertetik az emberekkel, mert nekik több adatott. Ők azok, akik többet kaptak egy talentumnál. De ezekkel a talentumokkal nagyobb a felelősség is. 

Mert ők azok, akik szolgálatukkal képet készítenek Istenről, Krisztusról az embereknek és ezzel befolyásolják az emberekben az istenkép kialakulását. Az ő szolgálatuknak következtében fog kialakulni a szentekben egy kép Istenről, Krisztusról, ami majd meghatározza életüket, hívő életüket. És ez lehet jó kép, ami örök életre vezet, és lehet rossz kép, ami kárhozatra visz. Sok minden függ egy szolgától, szolgálótól! Épp ezért mondom, hogy óriási a felelősség!

Nem mindegy, hogy mit, mikor, hogyan és milyen módon mondunk Istenről, most azok nevében beszélek, akik szolgálnak Isten egyházában, Krisztus testében. Nem mindegy, hogy hogyan festjük meg azt a bizonyos képet Istenről, Krisztusról. Ezért veszélyes, amit sokan űznek ma: az Ige mellé beszélnek. Azt tudjuk, hogy Krisztust, Istent a Bibliából ismerhetjük meg, onnan informálódva alakul ki egy kép bennünk Istenről. Na, most, ha sokan mellőzik a Bibliát, mégis szolgálnak, tanítanak valamilyen más forrásból Istenről, akkor gondolhatjuk, hogy milyen kép alakul ki Istenről az emberekben. A másik veszélyes dolog, amikor részigazságokat tanítunk, nem adjuk a teljes képet, akkor szintén tévútra terelhetjük az embereket!

Ezért fontos a teljes kép, ehhez Isten pedig a teljes Írást adta, amiről Ő maga mondta, hogy FEL NEM BONTHATÓ! Mégis sok ember, aki elhívást kapott, veszi a bátorságot és felbontja azt, amire senki nem méltó, egyedül csak a Bárány. Emlékeztek a jelenések könyvére? Nem találtatott sem égen, sem földön, aki méltó lett volna felbontani az Írást. CSAK EGYVALAKI! Aki az életét adta a mi üdvösségünkért: Jézus Krisztus, Isten Báránya, a Messiás!

Óriási felelősség! "Ne végy el belőle, se hozzá ne tégy!" Egy olyan parancs Istentől, ami az Ószövetségben is és az Újszövetségben is megtalálható! Vigyázzunk, drága testvéreim milyen képet készítünk Istenről, Krisztusról a gyülekezetekben, mert ez mások életébe vagy halálába kerülhet!!! Most úgy érzem Isten jelenlétét, Isten Szellemének bátorítását, hogy figyelmeztetni akar minden egyes szolgát, aki néki szolgál, hogy vigyázzunk! Ez nem játék! 

Eszembe jut maga az Úr Jézus, mikor itt járt a földön és megkérdezte a tanítványokat, hogy kinek mondják Őt az emberek (Máté 16; 13-20). Akkor is érdekelte Őt, hogy milyen képet kaptak Róla az emberek, hiszen azért jött, hogy kijelentse Istent, bemutassa A KÉPET, elkészítse a képet az embereknek. Emlékezzünk, mikor Jó Mesternek nevezték azt mondta, hogy senki nem jó, csak egyedül Isten. Milyen képet igyekezett az emberek elé tárni?

Másodsorban a tanítványaitól is megkérdezte, hogy ők kinek mondják Őt! És Péter mennyei kijelentést kapott az Atyától és ezt a képet festette le a tanítványtársai előtt! Mennyire fontos ez! Hogy az Atyától vett kijelentés alapján készítsük el a képet Istenről és tárjuk tanítványtársaink elé! Ez az a kép, amit az ördög nem tud kitörölni az emberek elméjéből, szívéből, és nem tud győzedelmes lenni az olyan hívők fölött, akikben ez a kép él Istenről.

Másik dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut: Pál apostol, aki a galatákhoz írt levelében így fogalmaz: "Óh, balgatag Galátziabeliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg!" Galata 3; 1

Pál apostol is képet készített az embereknek Istenről, Krisztusról, mégpedig mennyei kijelentések alapján! Nem légből kapott üres beszédeket hirdetett, ideológiákat, eszméket, hanem mennyből vett kijelentést, ami az emberek életét megváltoztatta, átformálta bennük az istenképet és olyan kép alakult ki bennük, hogy az életüket is készek voltak ezért a képért feláldozni! Nagy dolog ez, hogy egy ember kész odaadni az életét valamiért, amit fizikai szemeivel soha nem látott, mégis van egy KÉPE, van egy KÉP a szívében, az elméjében, ami meghatározza mindennapjait, beszédét, cselekedeteit. Nagy dolog, bizony!

Ez a kép életeket menthet, de rombolhat is és pusztíthat is. Attól függ, hogy a szolga hogy végzi a dolgát. Urunk Jézus erről egy példázatot is mondott tanítványainak! Lukács 12; 42-48 Most nem teszem be ide az igéket, mindenki olvassa el. Szolgákról szól a példázat, hogy bizony vannak gonosz szolgák is, nemcsak jó szolgák. És ez a példázat egy figyelmeztetés az Úrtól minden szolgája felé, hogy gondolják át újra munkásságukat, amit Isten rájuk bízott és vigyázzanak, mert azt mondja az Úr: "boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor haza megy, vigyázva talál..." Lukács 12; 37

Az embernek szüksége van időnként értékelést tartani az életében, munkájában. És ez érvényes Isten szolgáira is. Ha eddig nem tetted, akkor itt az ideje, hogy számot vess Isten Igéjének fényében az életedről, szolgálatodról és ha szükséges, akkor térjél meg. Én el tudom mondani, hogy ha valaki veszi a bátorságot és megméri magát az Igével, mindig híjával fog találtatni. De Isten időt ad a megtérésre, mert Ő kegyelmes és azt akarja, hogy szentségében részesüljünk és ott legyük majd Vele. Ez csak egy figyelmeztetés, amire viszont érdemes odafigyelni!

Feltevődik a kérdés: milyen kép a jó kép Istenről? Milyen képet tárjak az emberek elé Róla, hogy az életmentő és nem halált hozó kép legyen? Erre válaszol most Isten az Ő Igéjén keresztül:

"Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az Ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, ült a Felségesnek jobbjára a magasságban. ... Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy te, én ma szültelek téged? ... Ámde a Fiúról így: A te királyi széked óh, Isten örökkön örökké. Igazságnak pálcája a te országodnak pálcája. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett." Zsidók 1; 1-3.5.8-9

Azt hiszem, nem kell ezekhez az igékhez kommentárt fűznöm, hiszen csodálatos képet fest nekünk Isten Igéje a Szent Szellem által arról az Istenről, akiben hiszünk, aki az életet jelenti számunkra, és akiben van a mi reménységünk arra a királyságra nézve, aminek Ő a Királya, és amelyben Vele együtt fogunk örvendezni örökkön örökké. Ugyanakkor csodálatos jellemét is elénk tárja az Ige Istenünknek, Krisztusunknak és ezt kell nekünk társaink elé terjesszük, ábrázoljuk teljes alázattal, szeretettel, meggyőződéssel, hittel, örömmel. Mert Istenünk csodálatos és az is marad örökké. Áldott legyen az Ő Neve. Ámen.


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése