2013. január 12., szombat

"Akarom, tisztulj meg."


Ebben a bejegyzésemben szeretnék írni Isten akaratáról, ami a gyógyulásunkat illeti. Ma szólt hozzám az Úr igéje, megelevenedett bennem és ezt le kell írjam. Sokszor úgy imádkozunk, amikor gyógyulásért imádkozunk Istenhez, hogy: "ha ez a Te akaratod, akkor gyógyíts meg engem..." Az az érzésem, hogy nem ismerjük Isten akaratát ezzel kapcsolatosan. Szeretnék három történetet olvasóim elé tárni a Bibliából, amelyekből egyértelműen kitűnik Isten akarata az ember számára a betegséggel kapcsolatosan.
Első történet:


Máté 8:1-4 
"Mikor leszállott vala a hegyről, nagy sokaság követé őt. És ímé eljövén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. És monda néki Jézus: Meglásd, senkinek se szólj. Hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, a melyet Mózes rendelt, bizonyságul nékik."

Úgy hiszem ezzel a történettel tanítani akar Isten bennünket arra, hogy mi az Ő akarata a gyógyulásunkkal szemben. Ez az ember úgy imádkozott Jézushoz, úgy beszélt hozzá, ahogyan ma is sokan teszik: "ha akarod..." . De én úgy gondolom ez a történet alapján, hogy Isten Jézus Krisztusban világosan kijelentette az Ő akaratát: "AKAROM!" És úgy gondolom, hogy ezzel azt akarja nekünk mondani, hogy mi többé ne így imádkozzunk: "ha akarod...". Hanem értsük meg és higgyük el azt, hogy Ő azt akarja, hogy meggyógyuljunk, és Istennek ebben az akaratában megnyugodva fogadjuk el hittel a gyógyulásunkat.

Második történet:


Máté 8:5-13 
"Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados méne hozzá, kérvén őt, és ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És monda néki Jézus: elmegyek és meggyógyítom őt. És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek; és mondom egyiknek: eredj el, és elmegy; és a másiknak: jöszte, és eljő; és az én szolgámnak: tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, a mikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az őt követőknek: bizony mondom néktek, még az Izráelben sem találtam ilyen nagy hitet. De mondom néktek, hogy sokan eljőnek napkeletről és napnyugatról, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában: ez ország fiai pedig kivettetnek a külső sötétségre; holott lészen sírás és fogaknak csikorgatása. És monda Jézus a századosnak: eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak szolgája abban az órában."

Ebben a történetben azt látom elsőként, hogy amikor felkérés érkezik a százados részéről a szolgája miatt Jézus fele, akkor az Úr azt mondja: "elmegyek és meggyógyítom őt." Ebben a mondatában is Isten akarata van kinyilvánítva a betegségekkel, szenvedésekkel, kínlódásokkal szemben. Isten egy könyörülő, együtt érző, irgalmas Isten, aki nem hezitál, vagy nem kérdez vissza, amikor szükségünkben, szorultságunkban, szenvedésünkben hozzá fordulunk. Ezt látni Jézus reakciójából. "Elmegyek..." "Velünk az Isten" - szólt a prófécia Jézusról. Isten lejött a földre és azóta sem távozott el. Ő most is itt van, és ha kell eljön hozzánk és meggyógyít.

Ebből a történetből úgy gondolom meríthetünk hitet a gyógyulással kapcsolatban. Meríthetünk abból a hitből, amely a századosnak adatott, amelyről azt mondta az Úr, hogy egész Izráelben nem látott akkora hitet. Mert nekünk szól az, amit az Úr mond, hogy: "... sokan eljőnek...". Mi vagyunk az a sokaság, akik el tudjuk hinni a századoshoz hasonlóan, hogy Isten van olyan hatalmas, hogy szól az Ő igéjén keresztül és bekövetkezik a gyógyulás az életünkben. Tudjuk, hogy amire egyedül méltók lennénk az a halál, de Isten ezt megváltoztatta Jézus Krisztus által, aki az életét adta azért: "...hogy életünk legyen és bővölködjünk". Bővölködhetünk Isten gyógyításában is, kegyelmében is, szeretetében is, ha felnézünk a keresztre és meglátjuk, hogy mennyire szeretett bennünket Isten.  Mindenképpen úgy gondolom, hogy a mi hitünk szerint fog lenni az életünk, a dolgaink. A százados hite Isten szerinti hit volt. Hitt a gyógyulásban. Meggyógyult az Ő szolgája. 

Miért volt ez a hit a legnagyobb Izráelben? Mert Isten akaratát tükrözte: a százados szerette a szolgáját és jót akart neki, gyógyulást akart neki, egészséget, örömet, jólétet akart neki, akárcsak Isten nekünk.

Harmadik történet:


Máté 8:14-17 
"És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak anyósa fekszik és lázas. És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik. Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget; Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket."

Péter anyósának gyógyulása csak ráadás a másik két történetre. Isten jelenlétében a betegség nem tud megmaradni. Jézus magára vette a betegségeinket, Ő vette el tőlünk fájdalmainkat, és mindezt azért tette, hogy ami meg volt írva beteljesedjen. Mert ez Istennek  a természete. Ő JÓ. Ő SZENT. Ő A MI GYÓGYULÁSUNK. Jézus minden beteget meggyógyított, akit hozzá vittek, egyet sem utasított vissza. Ma miért tenne másként? Meg van írva: "Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." Zsidók 13,8

Az Ő akarata nem változott meg: kétezer éve ugyanazt akarja, hogy egészségesek legyünk, hogy higgyünk az Ő akaratában, hogy higgyünk a gyógyulásban, hogy higgyünk Istenben, és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban.
És ebben a hitben éljünk mindaddig, amíg vissza fog jönni és elhozza számunkra testünk megváltását. Ebben a kegyelemben kell reménykednünk. Ez egy élő reménység.

"... hogy beteljesedjék az írás..." Jézus azt mondta, hogy az Ő beszédei soha, mondom SOHA nem fognak elmúlni. Ezek a beszédek be kell teljesedjenek. Ez azok életére is érvényes, akik hisznek az Ő beszédének. Az életünkben Isten beszédei be kell teljesedjenek, mikor melyik részére van szükségünk éppen. Ha ez a gyógyulással kapcsolatos, ne felejtsük el az Ő szavait: "AKAROM, tisztulj meg."
0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése