2013. július 15., hétfő

Kik a szentek?"Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett." Zsidók 13; 12

"Jézus vére minden hívőt megszentel. A "megszentel" szóval megint egy vallási szakkifejezésbe botlottunk, és sok embernek ködös elképzelése van azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent. (...) A megszentel kifejezés értelme tehát ez: "szentté tesz". A szentséghez hozzá tartozik az Istennek való elválasztottság. Az a személy, aki megszenteltetett, olyan övezetben van, ahol Isten elérheti őt, az ördög azonban nem. A megszentelés ilyen módon a Sátán hatóköréből való eltávolítást jelent, és az oda történő áthelyezést, ahol elérhetőek vagyunk Isten számára. Ezt jelenti tehát, hogy valaki megszentelődött: elválasztatott és szentté tétetett Isten számára. A megigazuláshoz hasonlóan a megszentelődés sem munkálkodás, erőfeszítések vagy vallás révén történik, hanem csak és kizárólag a Jézus vérébe vetett hit által. A megszentelődés következtében Istenhez tartozol, Isten ellenőrzése alatt állsz, és Isten számára elérhető vagy. Semmi nem közelíthet hozzád, ami nem Istentől való. Nincs joga hozzá, és a vér távol tartja tőled.


A Kolossé 1:12,13-ban Pál ezt írta: "Hálákat adván az Atyának, ki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fia országába." A Jézus vérébe vetett hit által Isten kihozott a Sátán fennhatósága alól, és átvitt az Ő királyságába. Ez az átvitel teljes, továbbá nem a jövőben történik majd meg, hanem Ő már átvitt bennünket - szellemben, lélekben és testben. Már nem az ördög területén tartózkodunk. Nem az ördög törvényei vonatkoznak ránk, Isten Fiának felségterületén élünk, és az Ő törvényei alatt vagyunk."

Derek Prince: Isten Igéjének megvallása - Üzenetek az év minden napjára, Immanuel Alapítvány 2011

Mai napon olvasva ezt a részt Derek Prince könyvéből újabb ismeretekre tettem szert úgy hiszem, és gondoltam, hogy tovább adom mindazok számára, akik keresnek, kutatnak Isten csodálatos beszéde, tanításai, jelenléte után. Kicsit továbbfűzném a mondanivalót és leírnám a gondolataimat ezzel kapcsolatban. Először is szeretném leszögezni, hogy Derek Prince tanításai számomra nagyrészt helytállnak, elismerem tanítói ajándékát, az Úr szolgájának tartom, akinek hitét érdemes követni.

A szentség kérdése elég érdekes témakör, amit nem lehet kimeríteni egy ilyen cikkel, de pár egyszerű dolgot megértettem Derek tanítása nyomán. Amikor azt mondja, hogy nem kell munkálkodni a megszentelődéshez, hogy ez hit által van, akkor ez újdonság volt számomra és kissé szkeptikusan álltam hozzá, de több igét eszembe juttatott az Úr Szelleme, amiről meggyőződtem, hogy igaz az állítás. Sőt, egy eléggé érdekes példára lettem figyelmes. 

Először is Pál leveleiben, pontosabban római, 1korinthusi., 2korinthusi, efézusi, filippibeli, kolossébeli leveleiben, a köszöntésben mint szenteket szólítja meg a gyülekezeteket. Júdás a levelét az elhívottaknak írja, akik megszenteltettek az Atya által, vagyis el lettek választva Isten számára. Az elhívottak kifejezés is szerepel sok levélben, ami a világból kihívottak közösségét jelenti. Az efézusi levél, amely az egyházról szól, szintén mint szentekről beszél a gyülekezetről: "És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére." Efézus 4; 11-12

Tehát, akik Jézusban hinni kezdenek, az Ő halálát és feltámadását elfogadják hit által, azokat Ő megigazítja és a vére megszenteli, azaz elválasztja Isten számára és ezek az emberek kijönnek a világból, elszakadnak régi életüktől és átkerülnek Isten fennhatósága alá. Szentekké válnak hit által, ezért semmit nem tesznek, ahogyan a megigazulásért sem. De nézzünk még egy igét erre nézve: "Mert ha a bakoknak és bikáknak vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára: Mennyivel inkább Krisztusnak  a vére, ..." Zsidók 9;13-14a

Sokszor a szent szót tisztaságra értjük. A szentség a tisztasággal valahol együtt jár, a szent szó a Bibliában jelent szellemi megtisztulást is, de ez mind nem az a kategória, amikor mi kell ezért valamit tegyünk. Ezt Isten végzi el az életünkben, hit által. Mi magunktól nem tudunk megtisztulni, megszentelődni, ennek érdekében nem tudunk mit tenni. Amikor hallja az ember az üdvösség evangéliumát és hisz benne, akkor megigazul, bűneinek bocsánatát nyeri, és megszentelődik Krisztus vére által. Nem mi vagyunk a megszentelők, megtisztítók, Isten az, Krisztus az. Jut eszembe, hogy az ÓSZ.-ben sokszor elhangzik, hogy: "szenteljétek meg magatokat", főleg a papok és léviták számára, de a nép számára is. Ezekben a helyzetekben a döntés emberek kezében volt, hogy válaszolnak-e az Isteni felhívásra, ahogyan ma is van. Ma is az egyén dönti el, hogy szent akar maradni, azaz Isten népéhez akar-e tartozni, vagy nem. Isten elvárja mindenképpen, hogy az övéi szentek legyenek és azoknak is tekinti őket mindaddig, amíg kilépnek saját döntésük alapján fennhatósága alól.

Véleményem, ami azon az érdekes példán alapszik, amit mindjárt leírok, az, hogy egy hívő mindaddig szent, amíg Isten egyházához, a gyülekezethez, Krisztus testéhez tartozik. Akkor válik szentségtelenné, amikor "átadják Őt a Sátánnak" Pál szerint, azaz a Test kidobja magából, mint rákos sejtet. De miért fajul odáig a dolog? Miért nem marad szent egy szent? Mert engedetlenné válik Istennel szemben és nem akar megmaradni a szentségben, azaz a világtól és annak kívánságaitól elszakított állapotában: "Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek; hanem amiképen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok." 1Péter 1; 14-16

Lásd korinthusi gyülekezet. A levél elején Pál mint szentekhez szól, mégis az ötödik rész úgy kezdődik, hogy paráznaság létezéséről ír, ami közöttük van. És nem is akármilyen paráznaság. Mégis egészében nézve a gyülekezet szent, a benne levő tagok szentek, mert amint Derek írja: "A megszentelődés következtében Istenhez tartozol, Isten ellenőrzése alatt állsz, és Isten számára elérhető vagy." Ha a gyülekezet nem lett volna elérhető Isten számára, ha nem lett volna Isten ellenőrzése alatt, nem került volna górcső alá a paráznaság, nem lett volna felfedve a bűn, és nem lett volna megoldva a dolog. Mindenki élte volna az életét, ahogyan gondolta. DE, mivel Isten Pált használta, a gyülekezet pedig nem egy világi csődület volt, hanem Krisztus teste, a szentek gyülekezete, ezért helyrehozta a dolgot, kijavította a hibát és Krisztus teste továbbra is fennmaradt a szentek gyülekezetének.

Ma sok gyülekezet van, ahol Krisztus nevét használják, de hogy Krisztus testéhez tartozik-e egy gyülekezet azt pontosan a szentségről lehet megtudni. Szent-e az a gyülekezet? Szentek-e a tagok? Ugyancsak Derek szavaival tudok válaszolni: Ha megszentelte őket Krisztus vére, akkor Istenhez tartoznak nem a világhoz (nincsenek a világ befolyása alatt), ha megszentelte őket Krisztus vére, akkor Isten ellenőrzése alatt állnak, vagyis Isten szól hozzájuk, ha kell külső csatornán keresztül a megjobbulás érdekében, ha Krisztus vére megszentelte őket, akkor elérhetők Isten számára, vagyis Isten tud munkálkodni közöttük, bennük és értük azért, hogy valóban szenteknek hivattassanak.

Hiszen meg van írva:
"... miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az ige által, hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen." Efézus 5;25-27


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése