2013. július 19., péntek

"Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak,..."

Mi volt az oka, hogy Isten városa, Jeruzsálem, idegenek kezébe került még a királyok idejében? Mi volt az oka, hogy Isten népe, Júda népe, fogságba kellett menjen idegen földre? Szeretnék rávilágítani olyan problémákra Júda királyságának idejéről, amik összeomlásához vezettek, idegen uralom alá kerüléséhez vezettek, a nép leigázásához vezettek, és amely problémák nagyon kezdtek jellemzőek lenni napjaink gyülekezeteire, Istennek ma élő népére, és amelyekről maga Jézus is beszélt, hogy bekövetkeznek az utolsó napokban.

Az utolsó napokról írnék, mármint Júda és a népe utolsó napjairól, hogy megértsük azt, hogy most az utolsó napokat éljük és hogy milyen nagy a hasonlóság a két időszak között.

Júda utolsó napjairól Jeremiás prófétától kapunk tudósítást és isteni kijelentést. Nem szeretném szaporítani nagyon a szót, a közepébe vágnék. Főszereplői az akkori időknek, akárcsak a mai egyháznak, a próféták voltak, Isten emberei. De sajnos nemcsak szereplői, hanem egyik oka is ők voltak a bukásnak. Nézzük is meg, hogy miért?


"A te prófétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fedték fel a te álnokságodat, hogy elfordították volna fogságodat; hanem láttak tenéked hazug és megtévelyítő prófétálásokat." Jer.Sir.2; 14

Nagyon sok múlott azon, hogy azok a vezetők, próféták, akik a szellemi élet vezetői voltak, hogyan vezetik a népet, hova vezetik a népet? Jeruzsálem sorsa, a nép jövőjének kimenetele egyrészt az ő kezükben volt. Ma sincs másként.

Mit kellet volna tegyenek Isten szerint ezek az emberek? Felfedjék a nép álnokságát, hogy elfordítsák a fogságát! Meg tudták volna előzni a fogságát a népnek? Az ige szerint igen, ha Isten igaz beszédeit közvetítették volna egy akarattal a népnek. Az ember önmagában csak rosszra képes. De Isten soha nem hagyta segítség nélkül az embert, mindig akart segíteni, hogy megjobbuljon és éljen jó életet. Ehhez az Ő beszédét, Szellemét és embereket használt. Ma is ezt teszi. Viszont sok próféta azért lett próféta, hogy az embertársainak tetsszen, mert az tekintéllyel járt. Felnéztek rájuk az emberek, elvégre ők voltak azok, akiken keresztül Isten szólt, látomásokat adott. Ma is így van. Ezek pedig hamis próféták az Ige szerint. Ezek azt mondják, amit az emberek hallani akarnak. Viszont ők az egyik oka, hogy Isten népe el fog bukni nagy százalékban. Mert tévútra viszik a népet. Ami régen megtörtént, az van ma is Salamon szerint. És ez így igaz.

Nézzünk még igéket, amik igazolják Isten népe vezetőinek vétkességét:

"A papok nem mondták: Hol van az Úr? A törvény magyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtleneké lettek hozzám, a próféták pedig a Baál által prófétáltak, és azok után jártak, akik tehetetlenek." Jer. 2; 8

"A próféták hamisan prófétálnak, és a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti! De mit cselekszenek majd utoljára?!" Jer. 5; 31

"És monda az Úr nékem: Hazugságot prófétálnak a próféták az én nevemben; nem küldtem őket, nem parancsoltam nékik, nem is beszéltem velük; hazug látomást, varázslást, hiábavalóságot és szívbeli csalárdságot jövendölnek néktek." Jer. 14; 14

"Ezt mondja a Seregek Ura: Ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, akik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket: az ő szívüknek látását szólják, nem az Úr szájából valót. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem: Azt mondta az Úr: Békességetek lesz néktek és mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár; ezt mondák: Nem jő ti reátok veszedelem!" Jer. 23; 16-17

Először is: Isten emberei nem keresték az Ő jelenlétét, hűtlenekké lettek Hozzá, sőt az Ige odáig megy, hogy kijelenti: nem is ismerték igazán Urukat. ("Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem ti gonosztevők." Máté 7;23) Elterjedt a vezetők hatalmaskodása a nép felett, uralkodtak rajtok, hasznot húztak a népből. Isten által nem mondott üzeneteket hirdettek, jóváhagyták a nép bűnös cselekedeteit, nem igazították helyre őket, mert maguk is megalkudtak a bűnnel. Megnyugtató dolgokat prófétáltak, biztonságról, békességről beszéltek akkor, amikor a veszedelem a küszöbön állt. Őrállói felelősségüket elhagyták, Istennek hátat fordítottak, holott az Ő nevét használták fel beszédeikre. Ne álmodozzunk testvéreim, ma ugyanez történik. Jeremiás idejében ő volt az egyik a kevés közül, aki az igazságot képviselte, de nem hallgattak rá. Ez is jellemző napjainkra. Az igazság képviselői ma is kisebb létszámban vannak. Kevesen vannak azok, akik kiállnak az írott ige mellett és azt hirdetik. Ma is megvannak korunk Jeremiásai, csak sajnos a tömegek ma sem rájuk hallgatnak. 

Van a fent említett igék közt egy mondat, ami felfedi a nép bukásának a másik okát, mert azt írtam, hogy egyik oka a bukásnak a vezetők voltak. "... és az én népem így szereti!" Ma sincs másként. Már Pál idejében meg lett írva, hogy keresnek maguknak az emberek kívánságaik szerint prédikáló embereket, akik olyanokat mondanak, ami tetszik a fülüknek.(2Tim 4; 3-4) Ezek a hamis próféták, akik úgy beszélnek, ahogyan tetszik. De az is meg van írva a Galatákhoz írt levélben, hogy aki embereknek akar tetszeni, nem lehet Jézus Krisztus szolgája. (Gal 1; 10)

Tehát elsősorban a vezetők a hibásak, másodsorban maga a nép, mert nem vizsgálja meg, amit hall, nem ismeri az igét és mindent megeszik, szereti a kényeztetést, amit a hamis próféták olyan alattomosan tudnak művelni.

Az Istentől jött emberek mindig a tiszta írást hirdetik, nem alkusznak meg a körülményekkel, helyzetekkel, emberekkel, hanem Krisztusnak akarnak tetszeni, ezért az igazságot mondják. Az igazság viszont mindig fáj, mivel hazug világban élünk és ahhoz szoktunk hozzá. Ezért két dolgot tehetünk: vagy elfogadjuk szelíden és változunk, vagy elutasítjuk és keresünk magunknak való "igazságot", ami megkímél a kellemetlen helyzetektől.

Mindazoknak, akik szájukra veszik Isten nevét, vagy az Ő nevében tanítanak, óriási felelősségük van. Ahhoz, hogy Istennek tetsszenek, bizonyos szempontokat figyelembe kell vegyenek.

"Mert ki állott az Úr tanácsában, és ki látta és hallotta az ő igéjét? Ki figyelmezett az ő igéjére és hallotta azt? Ímé, az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és a hitetlenek fejére forgószél zúdul. Nem szűnik meg az Úrnak haragja, míg meg nem valósítja és míg be nem teljesíti szívének gondolatait; az utolsó napokban értitek meg e dolog értelmét. Nem küldöttem e prófétákat, de ők futottak, nem szólottam nékik, mégis prófétáltak. Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igéimet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útaikról, és az ő cselekedetüknek gonoszságától." Jer. 23; 18-22

Az Úr tanácsában állni. Isten mindig kijelentette amit szándékozott tenni az ő prófétáinak. Erre pedig oda kellett és oda kell ma is figyelni. Ehhez meg Ő hozzá kell menni, az Ő jelenlétében időzni, az Ő beszédét tanulmányozni. Halló fülekkel rendelkezni, odaállni az őrhelyre, várni Rá. Aki ezt teszi, annak nem lesz könnyű dolga. Miért? Jeremiásnak miért nem volt könnyű? Mert mindig csak rosszat prófétált, mindig csak arról kellett beszéljen, hogy mennyire romlott a nép, hogy meg kellene javulni, stb. Ez fájt Jeremiásnak, de ugyanakkor az is fájt, hogy nem hallgattak az igazságra és látta az igéket beteljesülni. Látta az Úr haragjának kitöltetését.

Nem könnyű az igazság oldalán állni. Az igazság az, hogy minden ember romlott, bűnös, kárhozatra méltó. De az igazsághoz tartozik Isten megmentő szeretete, amellyel meglátogatott bennünket Jézus Krisztusban. Ő a mi szabadulásunk útja. Minden gonoszságból kiút Ő. Aki ma az igét hirdeti, mármint az Úr igaz beszédeit ,az tulajdonképpen azon fáradozik, amin Jeremiás is fáradozott: megtérésre hív fel minden embert, megpróbálja eltéríteni az embereket a rossz útról, felkínálván a helyes utat számukra. És most Isten népéről beszélek. Azokról, akik gyülekezetekbe járnak, felemelik kezeiket és énekelnek Istennek, majd hallgatják szellemi vezetőik beszédeit. Ők kell elsősorban jó úton járjanak, hogy világosság legyenek azoknak, akik a sötétségben vannak. Munkásokká kell váljanak, hogy az aratás Ura el tudja küldeni őket az Ő aratásába.

Akik nem alkusznak meg, azok nem hallgatják el Isten haragját, nem hallgatják el a bűn iránt táplált gyűlöletét, nem hallgatják el ítéletét, nem hallgatják el szeretetét, kegyelmét, irgalmát, megbocsájtó áldozatát. Istenről teljes képet nyújtanak. Nem csak részigazságokat hirdetnek, belekeverve a hamisságot, vagy elhagyva igazságokat, amik zavarnának. Isten az Ő beszédét sziklazúzó pörölyhöz hasonlítja, tűzhöz hasonlítja. Akik Isten igéjét hirdetik, azok kalapácsot tartanak a kezükben és azzal rombolnak le minden okoskodást, amely Isten ismerete ellen emeltetett, azok tüzet okádnak, amellyel leégetnek minden tisztátalanságot, ami útjukba kerül. Ez enyhén szólva is zavaró azok számára, akik velük szemben állnak. 

Jeremiást hat dologra hívta el az Úr:
- gyomlálni
- irtani
- pusztítani
- rombolni
- építeni
- plántálni
Jer. 1; 10

Ezek szellemi értelemben értendők.
Ahhoz, hogy egy ember épülni tudjon Krisztusban, majd meggyökerezzen Benne, ahhoz először le kell épüljenek azok a dolgok, amiket e világ fejedelme felépített az ő elméjében, szívében, lelkében. Isten beszéde ezt végzi az ember életében. Leépíti az ördög által felépített hamisságokat, hazugságokat, csalárdságokat, bűnöket úgy, hogy világosságra hozza őket, azaz leleplezi elsősorban. Aztán kitisztítja a helyüket, olyan igazságokat beültetvén, amik arra rendeltettek, hogy betöltsék egy ember szívét. Ilyen igazság például, hogy Isten a mi Teremtőnk, Ő alkotott minket és "nem magunk", ahogyan egyik zsoltár mondja.

Erre hív el Isten embereket, hogy ezt a munkát végezzék. Tulajdonképpen folytatni kell, amit Jézus Krisztus elkezdett kétezer évvel ezelőtt, és ehhez még el is küldte segítségül az Ő kedves Szellemét. Jézus azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa. Akiket elhív azok szintén ezt kell tegyék. Sajnos ma sokan nem ezt teszik, hanem építik tovább az ördög munkáját azzal, hogy megalkusznak, az emberek kedvében járnak és még sok más. Csak az a baj, hogy ez Isten népének a bukását fogja eredményezni. Na, nem az egész népnek bukását, azért vannak egy kevesen, akik csak megtalálják a keskeny utat Jézus szerint, de ezek kevesen vannak.

Ma is sok mindenki sok mindent mond Isten egyházában. Jézus szólt már kétezer évvel ezelőtt, hogy az utolsó napokban hogy is lesznek a dolgok:

"Ha valaki ezt mondja akkor néktek: ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is." Máté 24; 23-27

Ezekből az igékből kell nekünk tanulni. Ami döbbenetes: Jézus arra szólít fel, hogy ne higgyünk! De kiknek ne higgyünk? Azoknak, akik őt e földhöz kötik. Akik az Ő megjelenéseiről beszélnek. Ezek hamis próféták, felhasználják az Ő nevét olyan dolgokra, amikről Ő maga mondta, hogy ne higgyünk majd ezeknek. Emlékezzünk Jeremiásra: "nem küldtem őket..." Jézus Krisztus a mennyben van. Emlékezzünk az angyalok szavaira, akik megjelentek az apostoloknak, amikor Jézus felemeltetett a mennybe:
"És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe." ApCsel 1; 9-11

Ezek az emberek csodákat, jeleket tesznek, hogy hitelessé váljon az, amit csinálnak, hogy a Jézusban hívők őket kövessék, hiszen ezzel etetik a népet: itt van Krisztus, ott van Krisztus. Krisztus azt mondta, hogy Ő villámként fog megjelenni. Olyan lesz az Ő eljövetele, mint a villámlás. Hirtelen jön. Meglepetésszerűen. De mindaddig, amíg eljön az Ő Szelleme munkálkodik bennünk az Ige által.

Mi a megoldás?
Isten népe vezetőinek a felébredése, megtérése, helyreállása, a sötétség cselekedeteinek felfedése, leleplezése, megfeddése, az Úr akaratának keresése, az igazság mellet való kiállás, a nép helyes tanítása, az Ige megcselekvése, engedelmesség a nép részéről, beteljesedés Szent Szellemmel és nem a kicsapongás, a bűn elleni harcban a vérig való ellenállás, egymás szeretete, az igazi Krisztus felöltözése és még sok más, ami le van írva Isten beszédében. Ezeket meg onnan tudjuk meg, hogy közösségben vagyunk Vele elsősorban, azaz az Igével, a Szellemmel, Istennel, Krisztussal.

Jeruzsálem és Júda bukásának oka tehát elsősorban:
"Az ő prófétáinak bűne, az ő papjainak vétke miatt van ez, 
akik az igazaknak vérét ontották abban." Jer.Sir. 4;13
Az igazságnak való ellenállásnak rossz következményei vannak. Kegyetlen idők jártak Jeruzsálemre Jeremiás Siralmainak könyve szerint. Tanulnunk kell ezekből a történetekből, hogy ne történjen meg újra.

Testvéreim, a hitetés időszakát éljük. Ragaszkodjunk ahhoz, ami meg van írva, amit az ige mond. Figyeljünk Isten Szellemére, aki bennünk van, töltsünk minél több időt Isten beszédével, olvassuk azt és vegyünk kijelentést az igéből imádkozván mindenkor a Szent Szellem által. Figyeljünk oda vezetőinkre, életükre, beszédükre, gyümölcseikre. "Gyümölcseikről ismeritek meg őket..." - Jézus Krisztus beszédei - Máté 7; 20

"A fejsze pedig immár a fák gyökerére vettetett. 
Azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, 
kivágattatik és tűzre vettetik." 
Máté 3; 10


0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése